نخستین کتابم تحت عنوان «صد سال بعد و سرنوشت ما پس از آن» منتشر شد. به رایگان دریافت کنید؛

صد سال بعد و سرنوشت ما پس از آن

صفحه‌ی دانلود کتاب:
http://farshadghodsi.blog.ir/page/book